Dames en heren, jongens en meisjes.

Uiteraard allemaal meer dan hartelijk welkom op deze bijeenkomst, de eerste in het nieuwe jaar 2013. Om te beginnen wil ik iedereen namens het bestuur een in alle opzichte een goed en sportief 2013 toe wensen. En hoewel het op een aantal gebieden niet makkelijk zal zijn, financieel moeten we heel erg voorzichtig zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat we op de ingeslagen weg doorgaan en invulling geven aan de doelstellingen die we gesteld hebben. 
Ik ben nu ruim een half jaar voorzitter van onze handbalvereniging en over één ding heb ik mij ontzettend verbaasd. Het grote aantal mensen dat als vrijwilliger een bijdrage levert aan de operatie, ontwikkeling en vormgeving van onze vereniging. Dit is echt heel uitzonderlijk en kom je bij heel weinig verenigingen tegen. Een mooi voorbeeld is ook weer de organisatie van dit nieuwjaarsfeest. Aan een half woord en een paar glazen bier hadden Marcel Kool, Arie Godee en Harald de Ruiter enkele weken terug voldoende om een activiteitencommissie, voor laat ik het maar feesten en partijen noemen, op te zetten. En zie hier, de eerste activiteit is al georganiseerd! Complimenten, jullie leggen de lat voor jezelf gelijk al hoog.

Deze eigenschap is een van de vele positieve eigenschappen die de identiteit van onze vereniging bepalen. Het afgelopen jaar heb ik veel van dergelijke positieve ervaringen mogen meemaken. En hoewel de volgende opsomming geen willekeurige opsomming over het afgelopen jaar is, heb ik mij gezien de tijd toch maar beperkt tot een aantal voorbeelden. Ik had hier namelijk maar zo nog 20, 30 andere voorbeelden kunnen noemen. Zo was Jan Thiers in januari van 2012 één van de drie genomineerden voor de Nieuwegein award “sportvrijwilliger van het jaar”. Jan verloor nipt, maar de waardering binnen de vereniging is groot. In maart nam voor het eerst ook een damesteam van Nieuwegein deel aan de recreantencompetitie. Eind maart speelden zij hun eerste wedstrijd. Initiatiefnemer is Nicolette Wilkes. De recreanten zijn zeer enthousiast begonnen met trainen in gymzaal De Triangel. Met het starten van dergelijke teams geven we invulling aan onze ambitie om ook de breedtesport te laten groeien. Een jaarlijks terugkerende evenement is de avondvierdaagse en ook dit jaar nam een groot deel van onze jongste jeugd deel aan dit evenement. Uiteraard waren er ook tegenvallers het afgelopen jaar. Zo moest er al in april besloten worden om, bij gebrek aan deelnemers, ons eigen jeugdtoernooi in juni af te lasten. 
Mei was helaas ook de maand waarin onze Dames 1 degradeerden uit de Eredivisie. Dat leverde een dubbel gevoel op. Enerzijds wil je topsport bedrijven en dus op het allerhoogste niveau acteren, maar anderzijds wil je ook invulling geven aan de doelstelling om de selecties te laten bestaan uit spelers en speelsters uit de eigen regio. Dat laatste is nu wel gelukt en wat mij betreft heeft dat nu al een positief effect op de Dames selectie in het bijzonder en de vereniging in het algemeen. De aansluiting tussen top- en breedtesport wordt met dames uit de regio een stuk eenvoudiger.
Juni is traditioneel een maand die bolstaat van de evenementen. Dan zijn er ook steeds voldoende vrijwilligers om te ondersteunen. Het traditionele Mixtoernooi was een groot succes.

De ALV waarin een bijna voltallig nieuw bestuur werd gekozen en waarbij de verantwoording over het afgelopen seizoen met een sluitende begroting werd gepresenteerd..

En als klap op de vuurpijl was er ook dit jaar in juni weer een ontzettend geslaagd jeugdkamp. Het hoogtepunt van het jaar voor veel jeugdleden. Ik ben ook langs geweest en heb zelf kunnen zien dat naast het plezier die de jeugd aan dit kamp beleeft, dit zeker ook voor de begeleiding geldt. Maar als je dan op zondagmiddag de getekende gezichten van iedereen ziet dan weet je ook dat, naast alle lol en plezier, het ook vooral erg vermoeiend is. De Jeugdcommissie levert door de organisatie van dergelijke evenementen een belangrijke bijdrage aan de identiteit van onze vereniging.

In September begon het nieuwe seizoen en voor het eerst deden we dat met een echte feestelijke seizoensopening. Esther heeft het initiatief genomen en de basis gelegd om ook hiervan een jaarlijks  terugkerend evenement te maken.

Als je als vereniging aansluiting wilt maken met de Nieuwegeinse gemeenschap en omgeving dan is een Schoolhandbaltoernooi een goede aanleiding. Dankzij Rosa Jellema en Anita van Soest hebben we als vereniging ook hier invulling aan kunnen geven.

Ook dit jaar organiseren we het Schoolhandbaltoernooi weer, maar verschuift het toernooi naar het voorjaar zodat het beter aansluit op het regiokampioenschap voor scholen in mei.

Een tegenvaller in het najaar was een brief van de gemeente met daarin het voorgenomen besluit om de subsidie te verlagen. We hebben vanuit het bestuur bezwaar aangetekend en daarnaast alternatieve kostenreducties voor onze vereniging voorgesteld. We zijn nu in afwachting van een reactie hierop. Een andere niet onverwachte tegenvaller het afgelopen jaar was het stoppen van Venus als onze hoofdsponsor. Na Venus Nieuwegein bijna 10 jaar financieel te hebben ondersteund en hiermee een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkelingen op het gebied van de topsport kon het contract helaas niet worden verlengd. Maar de waardering vanuit dit bestuur en ook het voorgaande over de inbreng van de afgelopen jaren is er niet minder om.

Vanaf deze plek wil ik nogmaals het belang benadrukken en Frank Venus hiervoor enorm bedanken.

En hoewel het vertrek van een sponsor als Venus impact heeft en financieel een stevige aderlating is, ben ik verheugd te kunnen melden dat het aantal sponsoren dankzij de inspanningen van de sponsorcommissie groeit.

We kruipen richting het einde van het jaar, ik ga het Kerstdiner noemen, nog even volhouden dus en dan kunnen jullie los op de dansvloer. De planningsperikelen rond het kerstdiner werden door de Technische Commissie en de Jeugdcommissie voortvarend opgepakt. Het resultaat was dat het Kerstdiner voor de jeugd een groot succes was. Een groep vrijwilligers die veel initiatieven mogelijk maakt of financieel ondersteund is De Clubkanjers. De financiële steun van deze groep vrijwilligers en de keuzes die het bestuur van de Clubkanjers maakt bij het toekennen van steun voor diverse projecten sluit goed aan bij de doelstellingen van onze vereniging. Mocht u nog geen Clubkanjer zijn en lid willen worden, kijk dan eens op de site of informeer bij een van de bestuursleden van de Clubkanjers.

Zoals gezegd, ik heb ook veel mensen niet genoemd. Het zaalteam bijvoorbeeld, dat iedere zaterdag voor de juiste bemensing en sfeer zorgt of de dames van de kledingcommissie die ervoor zorgen dat alle teams er verzorgt bijlopen, de websitecommissie, de technische commissie, alle coaches, trainers en begeleiders en zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan.

Daarom zou ik graag voor al deze mensen een overweldigend applaus willen horen.

In de tweede ALV van het afgelopen jaar is een aantal belangrijke besluiten genomen en aankondigingen gedaan. Voor de oplettende toehoorder, ik heb het tot nu toe steeds over onze vereniging of Venus Nieuwegein gehad en ik heb veel eigenschappen en waarden die de identiteit van onze vereniging vormgeven genoemd. Maar ook de Naam is een belangrijk kenmerk als het gaat om de identiteit. Zo is mijn naam Willem de Fiouw en voor wie dat nog niet wist dat is dus die kale met die grote neus. Maar ook ben ik door mijn naam bekend als voorzitter van de handbalvereniging en ook als iemand die een beetje slecht tegen zijn verlies kan. Of soms emotioneel reageert als ik langs de lijn of op de tribune sta. Maar ook dat ik gewoon een hele aardige vent ben met wie je gezellig een biertje kunt drinken. Kortom door mijn naam weet je wie Willem de Fiouw is en wat hem beweegt. Zo geldt dat naar mijn mening ook voor organisaties en verenigingen.

Op de algemene ledenvergadering zijn ons nieuwe logo en onze nieuwe naam aan de leden voorgelegd. De leden hebben ervoor gekozen dat onze vereniging vanaf 1 januari HV Nieuwegein heet. Ik ben trots om vandaag tijdens onze nieuwjaarsreceptie voor het eerst tijdens een formele bijeenkomst deze kenmerken van onze identiteit te mogen gebruiken.
De naam HV Nieuwegein, maar ook het logo reflecteren de doelstellingen en kernwaarden waar we als vereniging voor staan en benadrukken de identiteit van onze vereniging.
Ik benoem het nog maar eens:

Het logo beeldt een actieve sporter uit, in een voorwaartse beweging op weg om te scoren, met roots in Nieuwegein en omgeving en in de rug gesteund door de Nieuwegeinse gemeenschap.

Ik wil Joyce Zwezerijnen complimenten voor het ontwerp van het nieuwe logo. Je bent er uitstekend in geslaagd om de genoemde kenmerken uit te beelden in een modern maar ook traditioneel beeldmerk voor HV Nieuwegein.

HV Nieuwegein dus, met als doelstelling:

een financieel gezonde en duurzame handbalvereniging te zijn, waar het hart gevormd wordt door leden uit de regioen waar breedtesport en topsport elkaar versterken bij het realiseren van de ambities op sportief enmaatschappelijk vlak.

De vele vrijwilligers bij HV Nieuwegein en de sfeer in de vereniging geven mij het vertrouwen dat we op de juiste manier invulling geven aan onze doelstellingen en onze identiteit. Wij gaan bewijzen dat we met de combinatie van topsport en breedtesport invulling geven aan de ambities van onze verenging op sportief en maatschappelijk vlak. 
Hiermee profileren en onderscheiden we ons in de regio. En dan moet het lukken om het prestatiegerichte onderdeel van onze vereniging uiteindelijk naar het hoogste niveau te brengen en tegelijkertijd een platform te bieden voor de recreatieve sporters terwijl we de sfeervolle en karakteristieke kwaliteiten van HV Nieuwegein behouden en verder uitbouwen.

Voor nu hef ik graag het glas en wens ik iedereen nogmaals een goede gezondheid, veel plezier en een sportief en succesvol 2013.
Maar voor we los kunnen op de dansvloer, verder gaan met muziek en dans . . . . wil ik graag nog een applaus voor het team van Harry dat er voor gaat zorgen dat we tussen het dansen door ook nog een drankje kunnen nuttigen. . . . . . .

Dankjewel en veel plezier!!